ตารางอัตราค่าบริการ จด/ต่ออายุ/ย้าย โดเมนเนม

TLDจดโดเมนเนมใหม่ต่ออายุโดเมนเนมย้ายโดเมนเนมเอกสาร
.COM340 บาท340 บาท340 บาทไม่ต้องใช้เอกสาร
.NET389 บาท389 บาท389 บาทไม่ต้องใช้เอกสาร
.ORG369 บาท369 บาท369 บาทไม่ต้องใช้เอกสาร
.INFO380 บาท380 บาท380 บาทไม่ต้องใช้เอกสาร
.US380 บาท380 บาท380 บาทไม่ต้องใช้เอกสาร
.ASIA499 บาท499 บาท499 บาทไม่ต้องใช้เอกสาร
.BIZ439 บาท439 บาท439 บาทไม่ต้องใช้เอกสาร
.CC900 บาท900 บาท900 บาทไม่ต้องใช้เอกสาร
.MOBI650 บาท650 บาท650 บาทไม่ต้องใช้เอกสาร
.NAME310 บาท310 บาท310 บาทไม่ต้องใช้เอกสาร
*นามสกุลโดเมนเนมต่อไปนี้ จำเป็นใช้เอกสารประกอบการจด
.IN.TH340 บาท340 บาท340 บาทดูเงื่อนไขด้านล่าง
.CO.TH680 บาท680 บาท680 บาทดูเงื่อนไขด้านล่าง
.AC.TH680 บาท680 บาท680 บาทดูเงื่อนไขด้านล่าง
.OR.TH680 บาท680 บาท680 บาทดูเงื่อนไขด้านล่าง
.GO.TH680 บาท680 บาท680 บาทดูเงื่อนไขด้านล่าง

ทำไมถึงต้องใช้บริการ จด/ต่ออายุ/ย้าย โดเมนเนมของ สุขใจโฮสติ้ง

เรามีระบบ DNS Manament ที่จะทำให้คุณสะดวกสบายในการจัดการค่า DNS

บริการโดเมนเนมของเรามีการปกป้องการย้ายโดเมนเนมที่ไม่พึงประสงค์ และมีบริการ Privacy Protection ซึ่งจะช่วยป้องกันข้อมูลที่จะแสดงใน Whois ไม่ให้เผยแพร่สู่สาธารณะ *มีค่าบริการเพิ่มเติม

รับประกันว่าคุณจะเป็นเจ้าของโดเมนเนม 100% และสามารถย้ายโดเมนเนมไปยังผู้ให้บริการอื่นได้อย่างอิสระ

เงื่อนไข & ตัวอย่างเอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .TH

.in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ )

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

แบบที่สอง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบขับขี่
 • หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
 • ในกรณีที่เป็นเยาวชน (อายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์) ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองแทน โดยเขียนระบุลงในสำเนาด้วยว่า เพื่อจดทะเบียนโดเมนให้ ด.ช./ด.ญ. ……….. และเมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรา เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองโดเมนเนม เป็นชื่อของคุณเองได้

.co.th ( สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ )  ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
 1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • หนังสือรับรองบริษัท –  ตัวอย่าง)
  • เอกสาร ท.ค.0401 หรือ พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
  • ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) –  ตัวอย่าง)
  • ใบ ภ.พ.01 (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
  • ใบ ภ.พ.09 (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น)
 2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)

  1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
  2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ  ตัวอย่าง)

  – รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
  – รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH
แบบที่สอง : คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
 • องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น
 1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  เอกสาร:

  1.1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
 2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  เอกสาร: (ต้องใช้ทั้งหมด 3 รายการ)

  1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
  2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ

  – รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
  – รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

.ac.th ( สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย )

 • หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ –  ตัวอย่าง)
 • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน  ตัวอย่าง)

.go.th ( สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล )

.or.th ( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร )

 • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
 • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

.mi.th ( สำหรับหน่วยงานทางทหาร )

 • หนังสือรับรองจากกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อนุญาตให้หน่วยงานภายใต้สังกัดและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกองบัญชาการกองทัพไทย จดทะเบียนชื่อ โดเมนภายใต้ .mi.th ได้

.net.th ( สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ )

 • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
 • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง